Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Egzekucja jest jednym z najdotkliwszych sposobów pozyskania kwot niezbędnych do pokrycia długów. Wyróżnia się wiele rodzajów egzekucji, np. z nieruchomości, z wynagrodzenia, czy na przykład z wierzytelności. Jednym z rodzajów jest również egzekucja z rachunków bankowych i z oszczędności. Wiele osób boryka się z problemem natychmiastowego przymusu oddania wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Czy…

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania cywilnego („kpc”) (druk 988) art. 126 i 50532 kpc ulegną modyfikacji. Oprócz dotychczasowych wymogów, które powinno spełnić pismo procesowe, trzeba będzie podać numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącej osobą fizyczną, a w przypadku osób niebędących osobami fizycznymi numer KRS lub NIP, jeżeli taki podmiot…

Taki wniosek można wysnuć z sentencji wyroku Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2013 r. II CSK 331/2012. Sąd Najwyższy zakwalifikował „złą pogodę” do kategorii obiektywnych przyczyn niewykonania zobowiązania, które wyłączają odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie zobowiązania w umówionym terminie. Zatem wykonawca nie powinien być obciążany karą umowną naliczaną za dni, w których nie mógł wykonywać…

W odpowiedzi na przedstawione przez Sąd Okręgowy w Warszawie zagadnienie prawne, Sąd Najwyższy podjął w dniu 15 maja 2013 r. uchwałę dotyczącą aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że aktualizacja może obejmować wyłącznie całą nieruchomość gruntową, dla której prowadzona jest odrębna księga wieczysta. Wykluczona została tym samym możliwość aktualizowania opłaty rocznej…

Trwają prace nad nowelizacją kodeksu cywilnego mające na celu zapewnienie inwestorom możliwości wybudowania budynku na gruncie niebędącym ich własnością. Zgodnie z planowanymi zmianami właścicielem gruntu pozostałby dotychczasowy właściciel, natomiast właścicielem budynku mógłby zostać inny podmiot. Obecnie takie rozwiązanie jest możliwe jedynie poprzez ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na gruntach należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu…