Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Podwyżka opłaty za użytkowanie wieczyste może być niemiłą niespodzianką. Można ją zakwestionować i choć nie jest to łatwe, często warto powalczyć. Pomóc może w tym doświadczony w zagadnieniach nieruchomości prawnik Warszawa to stosunkowo najczęstsze miejsce sporów o opłaty za użytkowanie. Nic dziwnego, bo problem zmian wysokości tych opłat jest powiązany ze wartością nieruchomości i jej zmianą.

Użytkowanie wieczyste to prawo rzeczowe przysługujące określonym osobom fizycznym lub prawnym na gruntach, które są własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków. Użytkownik wieczysty może korzystać z prawa użytkowania wieczystego i pobierać pożytki. Spoczywa na nim jednak obowiązek uiszczania opłat – pierwszej opłaty za oddanie gruntu w użytkowanie i opłat rocznych.

Od czego zależy opłata za użytkowanie wieczyste?

Przepisy regulujące wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste zawarte są m.in. w kodeksie cywilnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z nimi, wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste stanowi określony procent (którego wysokość jest uzależniona od przeznaczenia nieruchomości) obliczany w oparciu o wartość nieruchomości. W związku z tym, wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste może się zmieniać – tak, jak zmianie ulega często wartość nieruchomości.

Ostatnio w mediach głośno jest o podnoszeniu opłat za użytkowanie wieczyste (patrz przykład: list Anity Włodarczyk – mistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz).  Jeżeli wartość gruntu faktycznie wzrosła – taka podwyżka jest uzasadniona, natomiast często mamy do czynienia z przypadkami podwyższania opłat o ponad 100%, mimo, iż wartość gruntu faktycznie nie uległa w ogóle zmianie lub uległa w niewielkim stopniu.

Kiedy żądać obniżenia opłaty z użytkowanie wieczyste?

Jak zachować się w takiej sytuacji i jak się przed tym bronić? Przede wszystkim, należy pamiętać, iż aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste nie może być dokonana częściej niż raz na 3 lata.

Ponadto, aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego może dokonać nie tylko właściciel, ale również użytkownik wieczysty poprzez złożenie stosownego wniosku. Nie zawsze bowiem wartość nieruchomości wzrasta – w przypadku obniżenia wartości nieruchomości, po złożeniu wniosku i opinii o aktualnej wartości nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego można dokonać obniżenia opłaty z wyżej wymienionego tytułu.

Należy jednak pamiętać, że każdorazowo walka o ustalenie sprawiedliwej opłaty rocznej nie jest prosta. Pomocy w tym zakresie może udzielić doświadczony w zakresie prawa nieruchomości prawnik Warszawa to na tyle duży rynek usług prawnych, że daje sporo możliwości znalezienia odpowiedniej kancelarii. Na pewno musi to być adwokat, który specjalizuje się w prawie rzeczowym. Jeżeli organ odmówi obniżenia opłaty, postępowanie należy skierować do odpowiedniego samorządowego kolegium odwoławczego we właściwym terminie. Po rozpatrzeniu sprawy, SKO wydaje rozstrzygnięcie. Jeżeli jednak strona nie jest zadowolona z jego treści, może się bronić i złożyć sprzeciw. Sprzeciw równoznaczny jest ze złożeniem pozwu, zatem istotne jest, aby pismo to odpowiadało warunkom wskazanym w przepisach i było przygotowane z należytą starannością.

Co zrobić gdy dostaniemy wypowiedzenie opłaty za użytkowanie wieczyste?

W sytuacji, gdy to organ wypowiada wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste, w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia, osoba zainteresowana może złożyć wniosek o ustalenie, że opłata z tytułu użytkowania wieczystego nie jest uzasadniona, albo jest uzasadniona w innej wysokości.  Dalsze postępowanie jest podobne do tego, prowadzonego na skutek wniosku strony.

Opłaty za użytkowanie wieczyste to problem coraz bardziej aktualny na przestrzeni ostatnich kilku lat, zwłaszcza w Warszawie. W sprawiedliwym dochodzeniu swoich praw w tej kwestii, może pomóc ci doświadczony i dobry adwokat.

  1. 14 września 2016

    Dobry artykuł, na czasie… Poproszę o więcej.

Dodaj komentarz:

*

Twój email nie zostanie opublikowany.