Open/Close Menu Obsługa prawna w sprawach chf, nieruchomości, rozwodach, odszkodowaniach i podziałach majątku.

Często na skutek skomplikowanej sytuacji rodzinnej, różnicy poglądów lub kłótni, członek rodziny postanawia napisać testament, w którym pomija jedną z osób należących do rodziny. Co wtedy? Czy należy się tej osobie jakieś odszkodowanie? Nie warto się poddawać bo jest bardzo dużo do zyskania – nawet 2/3 tego co w przypadku dziedziczenia ustawowego. W uzyskaniu zachowku…

Egzekucja jest jednym z najdotkliwszych sposobów pozyskania kwot niezbędnych do pokrycia długów. Wyróżnia się wiele rodzajów egzekucji, np. z nieruchomości, z wynagrodzenia, czy na przykład z wierzytelności. Jednym z rodzajów jest również egzekucja z rachunków bankowych i z oszczędności. Wiele osób boryka się z problemem natychmiastowego przymusu oddania wszystkich pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym. Czy…

Tak stwierdził w wyroku z dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy (sygn. akt II CSK 471/12). Sąd Najwyższy wyjaśnił, że zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) wierzytelność może być zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Z kolei, zgodnie z ust….

Art. 6471 § 5 k.c. statuuje solidarną odpowiedzialność wykonawcy i inwestora za zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców roboty budowlane. Zatem w sytuacji braku zapłaty przez wykonawcę, podwykonawca może zgłosić swoje roszczenie wobec inwestora, a ten ma obowiązek takie roszczenie zaspokoić. Dokonanie przez inwestora zapłaty na rzecz podwykonawców nie zwalnia go od zapłaty całego wynagrodzenia…

Postanowienia umownego tworzącego obowiązek zapłaty kary umownej w sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nie należy traktować jako czynu nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Nie jest to bowiem działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, gdyż wprowadzenie takiego postanowienia…

W dniu 3 sierpnia 2011 roku utworzony został obszar ograniczonego użytkowania wokół Lotniska im. Fryderyka Chopina (d. Okęcie) na mocy uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2011 r. Nr 128 poz. 4086 ze…